1. Usługodawca

Przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej: Mariusz Stoń, NIP 1181214460, nr REGON 147495223, przedsiębiorca działający pod firmą U Stefana Mariusz Stoń

2. Punkt kontaktowy

W celu kontaktowania się z nami możesz skorzystać z następujących form komunikacji elektronicznej:

3. Język komunikacji

Możesz skontaktować się z nami w języku polskim.

4. Rozpatrywanie skarg i reklamacji

Reklamacje i skargi dotyczące korzystania ze strony internetowej mogą być składane za pośrednictwem Punktu Kontaktowego, którego dane wskazane są na początku niniejszych warunków.

Szczegółowe procedury reklamacyjne określone zostały w pozostałych regulaminach. Odnośniki do regulaminów znajdują się na końcu tych warunków, w sekcji: “Inne regulaminy i polityki”.

5. Warunki techniczne

Dla prawidłowego korzystania ze strony internetowej konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:

  • aktywne konto e-mail,
  • urządzenie z dostępem do Internetu,
  • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies.

6. Prywatność i dane osobowe

Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies wskazane są w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://marbetline.pl/polityka-prywatnosci

7. Inne regulaminy i polityki

Do korzystania z naszej strony internetowej i dostępnych w jej ramach usług zastosowanie mają również:

Te Warunki stanowią suplement do wskazanych wyżej dokumentów.

Shopping Cart
Scroll to Top